STATUT STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI SKRUDZINA „PRZYJAŹŃ”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skrudzina "Przyjaźń" i
w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy „Przyjaźń”.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem zawiązanym dla realizacji celów statutowych i
działa na zasadzie non profit.
3. Siedzibą stowarzyszenia jest wieś Skrudzina.
4. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska, w szczególności gmina Stary
Sącz, w województwie małopolskim. Dla właściwego realizowania swoich celów
Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość
prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.
U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
6. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami
i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może
pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
Rozdział II
Cele i środki działania
8. Celem Stowarzyszenia jest kreowanie i wspieranie rożnego rodzaju inicjatyw
społecznych
i oświatowych, w tym w szczególności ukierunkowanych na:
a. pobudzanie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich
grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni,
bezrobotni, dzieci i młodzież, kobiety, mniejszości narodowe i etniczne
oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia,
b. wyrównywanie szans ludzi młodych i absolwentów oraz pomoc pozostałym
grupom defaworyzowanym,
c. wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i peryferyjnych,
d. upowszechnienie dostępu do wiedzy i oferty edukacyjnej, w szczególności
w ramach kształcenia ustawicznego, doskonalenia zawodowego i oświaty
dla dorosłych, młodzieży i dzieci,
e. promowanie innowacyjności w oświacie szkolnej i pozaszkolnej,
f. kreowanie lokalnych liderów,
g. aktywne przeciwdziałanie bezrobociu,
h. kreowanie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty zagospodarowania wolnego
czasu i rozwoju osobowego,
i. rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
j. rozwój społeczeństwa informacyjnego,
k. wzrost lokalnej tożsamości i więzi,
l. ochrona środowiska oraz propagowanie proekologicznych idei, zachowań,
rozwiązań
i technologii,
m. ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultury,
n. pomaganie osobom w trudnej sytuacji,
o. poprawa jakości życia mieszkańców wsi Skrudzina oraz Sądecczyzny,
p. rozwój turystyki na terenie Sądecczyzny ze szczególnym uwzględnieniem
wsi Skrudzina i okolic.
9. Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności w ramach inicjatyw
w następujących obszarach: oświata, edukacja, prawa człowieka, pomoc
społeczna, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, kultura, rozwój regionalny i
lokalny, rozrywka, sport, rekreacja, turystyka i agroturystyka.
10.Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
a. prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej i doradczej;
b. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno-promocyjnej;
c. przeprowadzanie niezależnych opracowań, studiów, analiz, ekspertyz, ocen,
raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach
zakresu działalności statutowej;
d. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami
Stowarzyszenia;
e. promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i
technologii;
f. upowszechnianie dobrych i sprawdzonych wzorców, w tym poprzez
międzynarodową współpracę i wymianę doświadczeń, m.in. z krajami Unii
Europejskiej;
g. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, związkami
wyznaniowymi, w tym
z Kościołem Katolickim;
h. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem
gospodarczym oraz środkami masowego przekazu;
i. organizowanie konferencji, sympozjów, wystaw, przeglądów, debat, zlotów,
rajdów i wypraw;
j. organizowanie imprez zgodnych z założonymi celami i w ustalonych
obszarach;
k. wspieranie zespołów i grup artystycznych, wspieranie i organizowanie
drużyn i sekcji sportowych.
Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki
11.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna
może być członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
12.Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych;
b. wspierających;
c. honorowych.
13.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem
polskim lub cudzoziemcem, która:
a. złoży deklarację członkowską na piśmie,
b. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
14.Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
15.Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
16.Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na
podstawie uchwały Zarządu.
17.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która
wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
18.Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek
10 członków Stowarzyszenia.
19.Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności
Stowarzyszenia;
c. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie, oraz projektach przez nie realizowanych;
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
20.Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
c. regularnego opłacania składek.
21.Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego
prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w
statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak
członkowie zwyczajni.
22.Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych
świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
23.Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
24.Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
b. wykluczenia przez Zarząd:
 z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz
Stowarzyszenia;
 z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
 z powodu niepłacenia składek za okres pół roku;
 na pisemny wniosek pięciu członków Stowarzyszenia;
 nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w dwóch kolejnych Walnych
Zgromadzeniach Członków;
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
25.Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia
lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do
Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków
jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
26.Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
27.Kadencja władz.
a. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a
ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością
głosów;
b. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić
nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
28.Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie
pobierają za nie wynagrodzenia.
29.Wybory do władz.
a. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym w
obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. b.
b. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim
terminie, nie później niż 21 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku
uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość
obecnych członków.
30.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
31.Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W
Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni
goście.
32.Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
33.Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata
przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do
wiadomości wszystkich członków
w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 10 dni przed
terminem zebrania.
34.Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
35.Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje wybrane na jego wstępie Prezydium
w składzie: Przewodniczący i sekretarz.
36.Obrady Walnego Zgromadzenia Członków są protokołowane. Protokół oraz
uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są podpisywane przez wszystkich
członków Prezydium.
37.Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną
większością głosów
w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do
głosowania
w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który następuje 30 minut później
tego samego dnia
– Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować bez względu na liczbę
uczestników. Głosowanie jest jawne.
38.Zasada opisana w pkt 37 odnosi się do wszelkich uchwał Walnego
Zgromadzenia z wyjątkiem uchwał, o których mowa w pkt 56.
39.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie budżetu,
g. uchwalanie wysokości członkowskiej opłaty wpisowej, rocznych składek
członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze,
k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we
wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz
stowarzyszenia.
40.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenie
na zewnątrz.
41.Zarząd składa się z 5 członków - Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i
Sekretarza. Prezesa, Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza wybiera Zarząd
spośród swoich członków.
42.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
43.Do kompetencji Zarządu należą:
a. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami
statutowymi,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
d. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia dla właściwego
organu sprawującego nadzór,
e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
f. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
g. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
h. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
i. ustalanie warunków pracy i płacy pracowników Stowarzyszenia,
j. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
k. przyjmowanie i skreślanie członków,
l. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności
Stowarzyszenia.
44.Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
45.Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób – przewodniczącego i dwóch członków.
46.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Zarządu;
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia
Członków oraz zebrania Zarządu;
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu
Członków.
47.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
48.Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia
wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących
kontrolowanych spraw.
49.W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji,
której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym
trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W innym razie,
Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w celu odbycia wyborów
uzupełniających.
Rozdział V
Majątek i Fundusze
50.Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a. z opłat wpisowych i z rocznych składek członkowskich;
b. z darowizn, spadków, zapisów;
c. ze zbiórek publicznych;
d. z dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych,
grantów, zleceń usług;
e. z wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochodów z majątku i
kapitału (odsetek, lokat, akcji).
51.Środki pieniężne są przechowywane na koncie Stowarzyszenia. W kasie
podręcznej nie powinno znajdować się więcej niż 5% wolnych środków.
52.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
53.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
54.Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych
oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch
członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
55.Roczne składki członkowskie są wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
Nowo przyjęci członkowie wpłacają członkowską opłatę wpisową oraz roczną
składkę członkowską w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu
na członka Stowarzyszenia.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
56.Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów –
(dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
57.Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść
proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne
Zgromadzenie Członków.
58.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie
Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację
Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Członków wskazuje także fundacje i
stowarzyszenia nie nastawione na osiąganie zysku, mające podobne cele
statutowe, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu
jego zobowiązań.
59.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie
przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

Statut Stowarzyszenia