Stowarzyszenie

Na początku 2009 r. sołtys wsi Skrudzina – Mieczysław Szewczyk, zorganizował grupę osób, mieszkańców Skrudziny, którzy mieliby działać na rzecz lokalnego rozwoju wsi. Osób chętnych do współpracy było wiele. Pod koniec lutego 2009 r. na pierwsze spotkanie organizacyjne w Wiejskim Klubie Kultury w Skrudzinie stawiło się ok. 20 osób. Wówczas przedstawiono możliwość stworzenia stowarzyszenia, którego celem byłaby działalność w zakresie lokalnego rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Wszyscy tam obecni wyraziliśmy ogromne poparcie dla tej idei oraz nadzieję, że działalność stowarzyszenia przyczyni się do polepszenia sytuacji wsi i jej mieszkańców. 19 marca 2009 r. w Wiejskim Klubie Kultury w Skrudzinie odbyło się zebranie założycielskie, w którym uczestniczyło 21 osób. Wszyscy zadeklarowali swoje aktywne zaangażowanie i członkostwo w organizowanym stowarzyszeniu. Grupa przyjęła nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skrudzina „Przyjaźń”. Zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, Stowarzyszenie oficjalnie działa od 30 kwietnia 2009 r. Poprzez działalność Stowarzyszenia wspierany jest rozwój lokalnej społeczności, podejmowane są działania na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Skrudziny i okolicznych wsi. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit. Prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku. Wszystkie środki finansowe Stowarzyszenia przeznaczane są na realizację celów statutowych. Celem działania  Stowarzyszenia jest kreowanie i wspieranie rożnego rodzaju inicjatyw społecznych i oświatowych, w tym w szczególności ukierunkowanych na:

 • pobudzanie społecznej aktywności obywateli, w tym m.in. takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci i młodzież, kobiety, mniejszości narodowe i etniczne oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia, wyrównywanie szans ludzi młodych i absolwentów oraz pomoc pozostałym grupom defaworyzowanym;
 • wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i peryferyjnych;
 • upowszechnienie dostępu do wiedzy i oferty edukacyjnej, w szczególności w ramach kształcenia ustawicznego, doskonalenia zawodowego i oświaty dla dorosłych, młodzieży i dzieci;
 • promowanie innowacyjności w oświacie szkolnej i pozaszkolnej;
 • kreowanie lokalnych liderów;
 • aktywne przeciwdziałanie bezrobociu;
 • kreowanie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty zagospodarowania wolnego czasu i rozwoju osobowego;
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
 • rozwój społeczeństwa informacyjnego;
 • wzrost lokalnej tożsamości i więzi;
 • ochrona środowiska oraz propagowanie proekologicznych idei, zachowań, rozwiązań i technologii;
 • ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultury;
 • pomaganie osobom w trudnej sytuacji;
 • poprawa jakości życia mieszkańców wsi Skrudzina oraz Sądecczyzny;
 • rozwój turystyki na terenie Sądecczyzny ze szczególnym uwzględnieniem wsi Skrudzina i okolic.

Osoby chętne do współpracy ze Stowarzyszeniem oraz pragnące stać się członkiem Stowarzyszenia proszone są o kontakt.

Stowarzyszenie